Nu blir det enklare att rapportera till DLFs Plastinitiativ

Snart är det dags för er som signerat Plastinitiativet att rapportera in er andel materialåtervinningsbara plast­förpackningar. Vi är medvetna om att inrapporteringen kan upplevas som komplicerad och tidskrävande, och har därför gjort några förändringar som vi tror kommer att underlätta ert arbete och på så vis ge oss mer tillförlitlig statistik. Under 2023 har vi tyvärr behövt plocka bort 14 medlemsföretag från Plastinitiativet på grund av utebliven inrapportering.

De av er som skrivit på Plast­initiativet och är anslutna till Näringslivets Producentansvar, NPA, kan hädanefter rapportera in er andel materialåtervinningsbara plast­förpackningar baserat på de volymer som ni rapporterar in till NPA.

Kriterier för DLFs Plastinitiativ
NPAs kriterier för materialåtervinningsbara plastförpackningar utgör grunden för deras differentierade förpackningsavgifter, och gäller även för DLFs Plastinitiativ. Kriterierna uppdaterades vid årsskiftet, och i takt med Svensk Plaståtervinnings, SPÅs, tekniska utveckling kommer de att fortsätta uppdateras. Uppdateringarna görs dock först när återvinningsmarknaden är säkrad. SPÅs anläggning, Site Zero i Motala är idag världens största och modernaste anläggning för materialåtervinning av plastförpackningsmaterial.

Site Zero

Vilka plastförpackningar ska rapporteras in?
Förpackningar har tidigare (till och med rapporteringen för 2023) delats in i hushållsförpackning respektive verksamhets­förpackning. I Naturvårdsverkets nya vägledning, som gäller från 1 januari i år har benämningen ändrats till förpackningar för privat bruk respektive för annat än privat bruk, vilket påverkar er inrapportering.

Av Naturvårdsverkets nya vägledning framgår vilka för­packningar som ska klassas som privat bruk. Tidigare redo­visade företag sina produktförpackningar utifrån var för­packningen slutligen hamnade. Från och med 2024 är det i stället förpackningens utformning som avgör. En förpackning som säljs inom till exempel dagligvaruhandeln ska redovisas som privat bruk. Detsamma gäller om en likadan förpackning säljs inom foodservice.

Naturvårdsverkets definition:
”Exempel på en förpackning som anses vara avsedd för privat bruk är en en-liters mjölkkartong. Oavsett om mjölkkartongen köps in och används av anställda på ett företag eller om kartongen används av privat­personer, räknas den som en förpackning avsedd för privat bruk. En större mjölkkartong (exempelvis 10 liters) anses däremot inte vara en förpackning som är avsedd för privat bruk. Detta då den får anses vara avsedd att användas av en verksamhet (exempelvis inom storkök eller annan restaurangverksamhet) och inte av privatpersoner.”

DLFs Plastinitiativ omfattar nu även pantförpackningar. Eftersom de går i ett eget system via Returpack, ska de av er som har pantförpackningar addera dessa till andelen material­återvinningsbara plastförpackningar som ni rapporterar in till DLF.

Vad gäller för 2023 års inrapportering?
Under våren 2024 rapporterar ni in er andel material­återvinnings­bara plastförpackningar för helåret 2023 i den enkät som ni får från DLF. De kriterier ni ska utgå ifrån hittar ni här. Kontakta er kundansvariga på NPA om ni har frågor eller behöver hjälp med att få fram era redovisade volymer. I den aggregerade siffran ska precis som tidigare även verksamhetsförpackningar ingå. Som redan nämnts ändras definitionen av verksamhetsförpackningar från och med 2024, men för inrapporteringen för 2023 gäller tidigare definition. NPA kommer att kunna hjälpa er med statistiken för för­packningar för annat än privat bruk från och med in­rapporteringen 2024.

Om ert företag har plastförpackningar som ingår i pant­systemet ska ni inkludera dessa i er redovisade andel av materialåtervinningsbara plastförpackningar. Detta kommer att framgå av DLFs enkät.

Pantförpackningar

Vad gäller för 2024 års inrapportering och framåt?
Från och med 1 januari 2024 sker flera förändringar i er inrapportering till NPA. Fullständig information finns på NPAs webbsida. I korthet händer detta:

De tidigare kriterierna för låg respektive hög avgift ersätts med tre nivåer avseende förpackningar för privat bruk: Grön, Gul och Röd. För att uppnå Grön nivå krävs cirkulär återvinning, det vill säga att plastförpackningen efter återvinning blir en ny förpackning. För att uppnå Gul nivå måste plastförpackningen nå upp till kraven för linjär återvinning, det vill säga att den återvinns men till en plast av sämre kvalitet som lämpar sig för exempelvis leksaker, byggmaterial och trädgårdsredskap. Förbränning räknas inte som linjär återvinning. När ni rapporterar in er andel materialåtervinningsbara plast­förpackningar till NPA och DLFs Plastinitiativ avser den både grön och gul nivå. När det gäller förpackningar för annat än privat bruk kommer avgiftsnivåerna bara att utgå från en grön och en röd nivå, vilket kan ändras i takt med att NPA får bättre kännedom om vilka material som förekommer i förpackningar för annat än privat bruk. Anslutna företag kan vända sig till NPA för hjälp med statistik över sina förpackningsvolymer.

Avgiftskriterier för plastförpackningar för privat bruk

Avgiftskriterier för plastförpackningar för annat än privat bruk

Design för återvinning
Det är viktigt att göra rätt val när ni utvecklar nya plast­förpackningar, och designa dem så att de går att återvinna om och om igen. På NPAs webbplats finns mer information och behöver ni hjälp i er designprocess kan ni vända er till NPAs materialspecialister.

Vad gäller för DLF-medlemmar som inte är anslutna till NPA?
De medlemmar som har skrivit på DLFs Plastinitiativ men inte är anslutna till NPA, rapporterar in sin andel material­återvinningsbara plast­förpackningar i DLFs enkät, enligt samma definitioner och kriterier som de medlemsföretag som är anslutna till NPA.

Varför kan inte NPA vidarebefordra statistik till DLF?
Av sekretesskäl kan NPA inte vidarebefordra sina kunders volymsiffror för materialåtervinningsbara plastförpackningar till DLF. Ni måste därför hämta er andelsiffra från NPA och därefter ange den i DLFs årliga enkät.