Färdplan för dagligvaruindustrin

Inom ramen för Fossilfritt Sverige har 22 olika branscher tagit fram färdplaner för att visa hur de kan stärka sin konkurrens­kraft genom att bli fossilfria eller klimatneutrala genom kompenserande åtgärder.

Färdplanerna visar möjligheterna, identifierar hinder och innehåller förslag på lösningar, både genom egna åtaganden och politiska förslag. Tillsammans ger de en bild av hur ett fossilfritt näringsliv kan uppnås.

Dagligvaruindustrins färdplan är ett stöd och verktyg för DLFs medlemsföretag i det gemensamma arbetet mot en konkurrenskraftig och klimatneutral dagligvaruindustrin 2045. Färdplanen överlämnades till regeringen den 8 oktober 2020.

Vad ingår i färdplanen?

Systembeskrivning & nulägesanalys
Här beskrivs dagligvaruindustrin och dess värdekedja, samt de aktiviteter som orsakar användning av fossilbränsle och därmed utsläpp av växthusgaser.

Staplarna visar ett indikativt värde på hur mycket av ett företags klimatpåverkan som uppstår i olika delar av värde­kedjan. Punkterna visar spännvidden i särskilda produkters klimatpåverkan. Siffrorna bygger på data från ett urval av dagligvaru­industrins företag och ska inte ses som en samman­ställning på branschnivå.

Framtidsbild

Här beskrivs den fossilfria, klimatneutrala och konkurrens­kraftiga industrin 2045. Framtids­­bilden inkluderar dessutom en beskrivning av marknaden och omvärlden som överens­stämmer med trenderna och drivkrafterna man ser idag, och med en lyckad omställning till klimatneutralitet. Framtidsbilden är ledstjärnan för färdplanen: åtgärderna och milstolpar som beskrivs i färdplanstabellerna ska leda fram till framtidsbilden.

Delfärdplaner

Här beskrivs utvecklingsbanan mot framtidsbilden 2045. Utvecklingen beskrivs i tre tematiska tabeller. En tabell beskriver hur industrin gradvis kan utveckla och förvalta ett produktsortiment som gynnar klimatneutralitet. Den andra tabellen beskriver hur processer och tekniker som används inom industrins egen verksamhet, transport och distribution, samt inom primärproduktion (jordbruk) bör utvecklas för att uppnå klimatneutralitet. Den tredje tabellen beskriver hur industrins förpackningar kan bli klimatneutrala.

Tre delfärdplaner inom Process & Teknik, Förpackning och Sortiment.

Uppmaningar

Här beskrivs betydelsen av färdplanen för industrin och dess omvärld. Vilka fördelar skapas? Vilka hinder måste undanröjas? Vilka risker och osäkerheter behöver hanteras? Vilka åtgärder bör vidtas, av vem?

Tre mål inom ramen för Färdplanen

100 % fossilfria inrikestransporter inom ramen för Transport­initiativet 2025.

Uppmaning till politiken: Förlänga skatteundantaget för rena och höginblandade biodrivmedel efter 2022.

100% återvinningsbara plastförpackningar inom ramen för Plastinitiativet 2025

Uppmaning till politiken: Finansiellt stöd behövs till plast­återvinningsanläggningar, särskilt tvätt och granulerings­anläggningar och kemisk återvinning.

100% klimatmärkta produkter till 2035

Uppmaning till politiken: En EU-standard för klimatdata inklusive gemensamma emissionsfaktorer bör utvecklas.

Milstolpar för att Plast- och Transportinitiativen 2025 ska nå målen Fossilfria inrikestransporter och Återvinningsbara plastförpackningar. Procenttalen avser volymandelsmål.

Klimatpåverkan – huvudsakligt fokus

Det är viktigt att påpeka att klimatet är en av flera hållbarhets­aspekter som dagligvaruindustrin måste jobba med. Biologisk mångfald, vattenförbrukning, arbetsvillkor samt sociala aspekter och rättviseaspekter är alla viktiga frågor som påverkas av industrins värdekedjor. I praktiken kommer industrin att jobba med alla dessa frågor parallellt, men färd­planen fokuserar huvudsakligen på industrins klimatpåverkan.


Hur kan vi dagligvaruleverantörer bidra och samarbeta för att nå våra gemensamma mål?

Färdplanen är tänkt att fungera som ett stöd och verktyg till medlemsföretagens egen utveckling och det finns många delar och nivåer inom verksamheten där företag kan göra förändringar, utifrån sin analys och sina förutsättningar.

Inom ramen för DLF och DLFs Hållbarhetkommitté kommer vi tillsammans med er arbeta vidare med våra hållbarhetsinitiativ. Vi kommer att erbjuda fler webbinarier och den här webbsidan kommer kontinuerligt att utvecklas med information och verktyg.

Lycka till i ert färdplansarbete!

Ladda ner Dagligvaruindustrins färdplan