DLF Konsumentprofiler per kedja 2023

Den nya rapporten ”DLF Konsumentprofiler per kedja 2023”, som producerats av CPS GfK på uppdrag av Dagligvaru­leverantörerna, DLF, visar vem som är köparen av dagligvaror i de olika kedjorna i Sverige. Vi får se vem som är köpare via många olika demografiska indelningar av Sveriges hushåll, som exempelvis ålder, inkomst, hushållsstorlek och region. Rapporten gör det också möjligt att se vilka typer av hushåll som handlar mest i de olika kedjorna och vilka skillnader det finns mellan dessa.

Använd ”DLF Konsumentprofiler per kedja 2023” internt och tillsammans med era kunder för att analysera och diskutera åtgärder för att nå rätt målgrupp och identifiera möjligheter till ökad försäljning.

Hämta PDF ”Så handlar olika åldersgrupper sina dagligvaror”
(CPS GfK på uppdrag av DLF)

Dela:

Hushållens dagligvaruinköp 2023

Här hittar du intressanta fakta med utgångspunkt i de svenska hushållens inköpsvanor av 160 produktkategorier i 15 huvud­kanaler.

Rapporten är ett utmärkt verktyg som hjälper dig att internt och tillsammans med dina kunder analysera och diskutera åtgärder för hur ni kan öka penetration, frekvens eller värde/inköpstillfälle för en specifik varugrupp.

De KPI:er som ingår är Penetration, Frekvens, Värde/inköp, Volym/inköp och Varukorgsvärde. Precis som i fjolårets rapport ingår även Promotion-andel, eftersom denna har ökat markant de senaste åren och är viktig att följa. Rapporten delas även upp i Sverige totalt, ICA totalt och ICAs roller, Coop totalt samt Coops roller. Dessutom ingår Axfood totalt och Axfoods roller, Bergendahls totalt och Bergendahls roll, samt Lidl, Ö&B och Rusta. Tidsperioden för rapporten är Helår 2023.

Hämta en kompletterande pdf med ett urval intressanta fakta från undersökningen

(Publicerad mars 2024)
(GfK på uppdrag av DLF)

Dela:

Branschrapport Foodservice 2023

En total­marknadskartläggning av den svenska foodservicemarknaden, som tagits fram av ECR Sverige i samarbete med Delfi Marknadspartner.

Hämta rapporten
(ECR Sverige och Delfi Marknadspartner)

Dela:

Distinctive Innovations in Sweden

En studie som kartlagt i vilken utsträckning så kallade ”distinctive innovations” lanseras av leverantörsvarumärken jämfört med EMV samt deras framgång på marknaden visavi övriga nylanseringar. Samtliga nylanseringar i Sverige 2021 har analyserats av Europanel, som genomfört studien på uppdrag av DLF.
(Europanel på uppdrag av DLF)

Dela:

Dagligvaror via Quick Commerce

HUI har på uppdrag av DLF och med en referensgrupp från DLFs Marknadskommitté DVH/SVH, tagit fram den intressanta rapporten Dagligvaror via Quick Commerce – En djupdykning i Q-commercekanalen och dess potential för leverantörer.

Syftet med rapporten är att kartlägga marknaden, de möjligheter och framgångs­faktorer som finns för leverantörer samt konsumenters köpbeteende och önskemål.
(HUI på uppdrag av DLF)

Dela:

Handelns egna varumärken 2022

Det senaste decenniet har handelns egna märkesvaror (EMV) stadigt ökat i andel av den totala försäljningen, och 2022 är inget undantag. Det visar DLFs rapport Handelns egna märkesvaror 2022 som tagits fram i samarbete med GfK.

Rapporten visar hur stor andel som handelns EMV har av den totala försäljningen, per varugrupp. Den visar även värde och volym i procent för ca 180 olika varugrupper, samt förändring från föregående år. Nytt för 2022 är att pris samt promotion-andel ingår. Rapporten delas upp i Sverige totalt, ICA totalt, Coop totalt, Axfood totalt och Bergendahls totalt samt deras kedjor. Dessutom ingår Lidl, Ö&B och Rusta samt Online totalt.

Hämta en kompletterade PDF med ett urval intressanta fakta från undersökningen

(Foto: Axfood)

(GfK på uppdrag av DLF)

Dela:

Sanningens Ögonblick 2.0 Online

Denna rapport gör en djupdykning i shopperbeteendet genom eye-tracking. Vi får följa med på en tur genom kundvarvet som visar hur shoppern söker och konverterar i onlinebutiker. Rapporten tar även upp skillnaderna mellan den fysiska butiken och online, och presenterar insikter om hur onlineshoppern reagerar på kampanjer och annonsering på vägen till kassa och leverans.
(Publicerad juni 2022)
(Retail Academics på uppdrag av DLF)

Dela:

Dagligvaror direkt till konsument

Denna rapport tar fasta på fenomenet där leverantörer säljer direkt till konsument, D2C. Syftet är att ge en bred överblick av D2C både ur ett konsument- och leverantörsperspektiv genom att kartlägga konsumenternas köpbeteende och önskemål samt leverantörernas drivkrafter, hinder och framgångs­faktorer.
(Publicerad juni 2022)
(HUI Research på uppdrag av DLF)

Dela:

Sanningens ögonblick 3.0

Världens största beteendestudie i matvarubutiker, där man med hjälp av eye tracking har kartlagt hur kundernas beteende i fysiska butiker har förändrats.
(Publicerad december 2021)
(Retail Academics på uppdrag av DLF)

Dela:

European grocery retail alliances

Ny översikt av aktiva europeiska inköpsallianser. Rapporten är på engelska och producerad av Institute of Grocery Distribution, IGD.
(Publicerad november 2021)
(IGD)

Dela:

Förpacknings­guiden

I Förpackningsguiden ges riktlinjer för utformning och design när förpackningar ska tas fram eller justeras i sin befintliga form. Guiden innehåller även tips och råd för hur man säkerställer att förpackningarna håller genom hela flödet utan att försämras i butiksledet eller för konsumenten.
(Publicerad november 2018)
(DLFs Logistikkommitté och Svensk Dagligvaruhandels Logistikråd)

Dela:

DLFs lönestatistik

Varje år producerar vi en lönestatistikrapport för befattningarna Marknadsdirektör, Marknadschef, Produktchef, Produktchefsassistent, Trade Marketing Manager, Key Account Manager, Category Manager, Försäljningdirektör, Försäljningschef, RFC/RC, Fältsäljare samt Logistikchef. 

Statistiken bygger på uppgifter som samlas in via en webbenkät till DLFs medlemsföretag. Den färdiga rapporten distribueras till VD och HR-ansvariga på de medlemsföretag som deltar i löneenkäten. Företag som inte har besvarat enkäten får inte tillgång till statistiken.

Dela:

Konsument- och shopperresan – från köp till återköp

En arbetsmodell för ett utvecklat samarbete mellan handel och leverantör. Presentationen ger en helhetssyn på konsumenternas inköpsprocess, och är även tänkt att fungera som ett planeringsverktyg som underlättar för handel och leverantörer att öka konsumentnyttan och göra bättre affärer.
(Publicerad augusti 2016)
(The Partnering Group och Emnos på uppdrag av ECR Europe)

Dela:

Discount 2020 – Unlocking Routes to Growth in Food Discount

Rapporten sammanfattar de viktigaste utvecklingstrenderna inom lågprishandeln fram till 2020. Här listas också de tio lågpriskedjor som då väntas vara störst och olika tillväxt­scenarion för dessa.

Lågpriskedjorna spås satsa på strategier med shoppern i centrum. Produktutbudet anpassas och optimeras, och nya butikskoncept testas.

Hämtmat, färdiga måltider och kosmetik- och hygienprodukter är kategorier där lågpriskedjorna väntas växa fram till 2020, med sikte på nya segment som unga familjer, studenter och mer välbeställda konsumenter.

Lågprishandelns utbud av kända märkesvaror väntas öka på marknader där omsättningstillväxt inte kan uppnås via butiksexpansion.

EMV-produkter spås förbli viktiga för lågprisaktörerna. Konsumenternas uppfattning om kvaliteten hos lågpris­kedjornas egna produkter respektive leverantörernas märkes­varor väntas inte ändras nämnvärt, medan EMV spås uppnå varumärkestatus bland shoppers.

Hög operativ effektivitet och enkelhet kommer att fortsätta utgöra grunden för lågpris. Lågprisaktörerna förväntas inte satsa på särdrag som är typiska för traditionella dagligvaru­butiker, som exempelvis bemannade diskar, foodservice eller lojalitetsprogram.

Ett ökat antal artikelnummer/SKU och ökad produktinnovation borgar för ett förbättrat samarbete mellan kedjor och leverantörer kring informationsutbyte, prognoser, sortimentsoptimering, förpackningar och supply chain.

Leverantörer kommer att behöva införa specialanpassade processer i leveranskedjan, medan lågprisaktörerna bör satsa på flexibla sortiment och planogram samt sänka kraven vad gäller service/tillgång.

Lågprisaktörerna kommer att driva en enkel e-handelsmodell som begränsar onlineerbjudandet till högmarginalprodukter, non-food och kolonialprodukter.

Vidare väntas de satsa allt mer på vertikal integration för att lättare kunna kontrollera produktionskostnader och produkt­tillgänglighet.
(Publicerad juni 2016)
(Institute of Grocery Distribution/ IGD)

Dela:

Att komma igång med effektiva supply chain-samarbeten

Här presenteras några byggstenar som är tänkta att göra det lättare att etablera och upprätthålla supply chain-samarbeten. Att enas kring en gemensam målsättning, få förståelse för respektive parts verksamhet, tydliggöra hur man ska agera effektivt och professionellt i samarbetet är några exempel på vad som krävs för att man ska komma igång.
(Publicerad april 2016)
(Peter Brente, BearingPoint)

Dela:

Parasitic Copying in Europe – Deception in the Aisles

En presentation av fenomenet Parasitic Copying, eller så kallade snyltande kopior. Innehåller tips om hur man skyddar sig mot fenomenet samt hur man bör agera mot motparten när ens produkter utsätts för snyltande kopiering.
Publicerad april 2016)
(AIM, European Brands Association)

Dela:

Drivkrafter och effekter av handelns satsning på EMV-produkter

En kartläggning av de drivkrafter som ligger bakom egna märkesvarors snabba expansion samt av EMV:s påverkan på priser, sortiment och innovationsgrad på den svenska dagligvarumarknaden. Analyserna har skett genom veten­skapliga metoder samt med hjälp av Nielsen ScanTrack data för perioden 2007 – 2014. En av rapportens slutsatser är att en hög andel EMV tränger undan leverantörernas märkesvaror och leder till minskade valmöjligheter för konsumenterna. Risken för detta är större i Sverige än i andra länder eftersom marknaden här domineras av ett fåtal handelsaktörer. I rapporten dras även slutsatsen att innovationsgraden blir lägre när EMV:s marknadsandel är hög.

Drivkrafter och effekter av handelns satsning på EMV-produkter (sammanfattning)

(Professor Sven-Olov Daunfeldt, HUI Research på uppdrag av DLF)

Dela: