ICA:s delårsrapport: ICAs omsättning upp 1,5 procent, E-handeln ökade 23,5 procent

ICAs omsättning ökade med 1,5 procent under andra kvartalet 2021 jämfört med fjolåret. Utvecklingen förklaras med positiva volymeffekter i alla segment medan pris- och mixeffekter var positiva i samtliga segment utom ICA Sverige. Totalt bedöms covid-19 ha påverkat koncernens omsättning under andra kvartalet med cirka +0,8 procent medan påskhelgens kalendereffekt bedöms ha uppgått till cirka -0,8 procent. Det visar ICAs delårsrapport som publiceras i dag.

Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 1400 miljoner SEK (1410). Rörelseresultatet förbättrades rejält i Rimi Baltic och Apotek Hjärtat medan ICA Sveriges och ICA Bankens rörelseresultat var lägre. För koncernen som helhet var både volym- och priseffekten positiv och såväl bruttovinst som bruttomarginal stärktes. Covid-19-pandemin bedöms ha påverkat rörelseresultatet med cirka +30 miljoner SEK (-60).

– ICA Sverige hade inte samma tillväxt som marknaden i kvartalet. Det inkluderar också, för första gången, e-handeln, vilket hänger samman med den mycket starka volymökningen som ICA-butikerna lyckades åstadkomma förra året då vi växte mycket fortare än marknaden. I en marknad där större delen av tillväxten ligger online missgynnas också ICA då vi fort­farande har en underandel online, skriver ICA Gruppens vd Per Strömberg i en rapportkommentar.

ICA Sveriges tillväxt i princip oförändrad
ICA Sveriges nettoomsättning var i stort oförändrad jämfört med 2020 trots fjolårets kraftiga pandemidrivna försäljnings­ökning på drygt 7 procent. Positiva volymeffekter i partihandeln motverkades av negativa priseffekter. Covid-19-pandemin beräknas i år ha gett en effekt på cirka +2,3 (+3,4) procent samtidigt som kalendereffekten i kvartalet, kopplat till påsk­helgen, uppgick till -1,1 procent.

Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster var 106 miljoner SEK lägre än i fjol. Påskeffekten uppgick till -20 miljoner och priseffekterna var, till skillnad från tidigare kvartal, negativa. Kostnaderna var också högre än i fjol, främst på grund av de pågående stora projekten inom ICA Sverige som är tänkta att öka kapaciteten och förbättra effektiviteten i e-handeln. Rörelsemarginalen var därför lägre än den exceptionellt starka rörelsemarginalen för fjolårets andra kvartal. Resultateffekten från covid-19 bedöms totalt sett ha varit +120 miljoner jämfört med +130 miljoner SEK 2020.

EMV-andelen nära 27 procent
Andelen egna märkesvaror (EMV) av ackumulerad försäljning uppgick till 26,7 procent, oförändrat från andra kvartalet fjol. Under andra kvartalet öppnades två butiker och en stängdes. Under 2021 planeras totalt 8-12 nyetableringar med fokus på stor­stadsområden.

E-handeln upp 23,5 procent
ICA-butikernas e-handelsförsäljning fortsatte att öka trots höga jämförelsetal och ökade med 23,5 procent till närmare 1,8 miljarder SEK under kvartalet. Enligt Dagligvaruindex (DVI) ökade e-handelsmarknaden för mat i Sverige under kvartal två med 26,9 procent. ICA:s något lägre tillväxttakt beror främst på den mycket snabba kapacitetsökningen i e-handeln som ICA-butikerna genomförde under fjolårets andra kvartal och som utmynnade i en betydligt högre tillväxt för ICAs e-handel än för marknaden totalt. Vid periodens slut erbjöd 426 (338) ICA-butiker e-handel (lösplock).

– Vi är nu på väg ut ur en mycket speciell period där många har gjort avgörande insatser så att vi har kunnat leverera goda resultat i en svår situation. Det innebär att vi nu står på en stabil grund inför kommande kvartal där ett flertal viktiga händelser väntar, inte minst vad gäller våra onlinesatsningar och att bli den ledande omnikanalaktören, konstaterar Per Strömberg.

Hämta ICAs delårsrapport

(DLF NEWS)

Dela:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Jag vill börja prenumerera på DLF News och få nyheter om intressanta rapporter, trender och utvalda nyheter från dagligvaruhandeln!

Kontaktuppgifter





På DLF Service AB värnar vi om en hög nivå av skydd för din personliga integritet. Genom att bocka i rutan, samtycker du till att vi behandlar personuppgifter om dig i enlighet med vår integritetspolicy. För mer information gå in på www.dlf.se/integritetspolicy.

*Prenumerationen är kostnadsfri och öppen för alla

DLF News