ICAs boksluts­kommuniké 2021: God utveckling under volatilt år; E-handeln minskade 22 procent mot stark jämförelseperiod

ICA Gruppens nettoomsättning ökade under året med 1,3 procent till 127 957 miljoner SEK. Exklusive valuta- och skottårseffekter 2020 var ökningen 1,9 procent. Rörelse­resultatet uppgick till 5 826 miljoner SEK (5 831). Främst pris- men även volymeffekterna var positiva. Samtliga segment förbättrade sina resultat utom ICA Sverige. Resultatet uppgick till 4 554 miljoner SEK (4 173) och vinsten per aktie blev 22,52 kr (20,65). Rörelsemarginalen uppgick till 4,6 procent (4,6). Covid-19 fortsatte påverka koncernens försäljning under 2021 men i mycket lägre grad än 2020. Rörelseresultatet bedöms ha påverkats svagt positivt.

Under fjärde kvartalet 2021 steg omsättningen med 0,8 procent jämfört med samma period 2020. Utvecklingen förklaras av positiva priseffekter i ICA Sverige och Rimi Baltic samt positiva volymeffekter i övriga verksamheter. Covid-19 bedöms i viss mån ha fortsatt påverka försäljningstillväxten positivt men i betydligt lägre grad än under fjärde kvartalet 2020. Rörelseresultatet var lägre än föregående år, (1 298 miljoner SEK) vilket förklaras med ICA Sveriges resultat­utveckling, som påverkades av högre kostnader kopplade till starten av nya e-handelslager.

– I ICA Sverige har mycket fokus under året legat på att fullfölja de stora projekt inom e-handeln som har pågått i flera år. I december kunde så de första leveranserna enligt plan ske från vårt nya automatiserade e-handelslager i Stockholm. Nu ska volymerna ökas och flytten från vårt befintliga lager slutföras. Mycket arbete återstår men resan mot en storskalig och effektiv e-handel har definitivt inletts. Andra viktiga områden att fokusera på är prisvärde, där våra egna märkesvaror blir ett viktigt verktyg, fortsatt effektivisering i hela värdekedjan samt inte minst stöd till ICA-butikerna där det finns ett brett program för att stödja dem i deras effektiviseringsarbete och med syftet att stärka vår gemensamma konkurrenskraft ytterligare, säger ICA Sveriges vd Per Strömberg i sin rapportkommentar.

ICA Sveriges omsättning minskade med 0,5 procent Q4
ICA Sveriges omsättning var i princip oförändrad jämfört med fjärde kvartalet 2020, 23 600 miljoner SEK, trots utmanande jämförelsetal med tanke på fjolårets kraftiga, pandemidrivna försäljningslyft. Positiva priseffekter motverkades till stor del av negativa volymeffekter i partihandeln. Dotterbolagsbutikernas försäljning var dessutom lägre på grund av butiksavyttringar i början av 2021. Covid-19-pandemin bidrog till försäljnings­ökningen men i betydligt lägre grad än året innan.

Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster var lägre än fjärde kvartalet 2020. Implementeringen av tillväxtprojekt inom online, exempelvis starten av ett automatiserat ehandelslager i Stockholm, medförde fortsatt höga kostnader jämfört med 2020. Över tid väntas projekten öka kapaciteten och effektiviteten i ICA Sveriges e-handelsverksamhet.

EMV-andelen 26,7 procent
Andelen egna märkesvaror (EMV) av ackumulerad försäljning minskade något under året till 26,7 procent (26,9). Under fjärde kvartalet öppnades tre butiker och två stängdes. Under 2022 planeras totalt 12-15 nyetableringar.

E-handeln minskade jämfört med fjolårets extrema jämförelseperiod
ICA-butikernas onlineförsäljning backade 22 procent under fjärde kvartalet jämfört med samma period 2020, då online­försäljningen ökade med hela 156 procent. Onlineförsäljningen under 2021 ökade med 165 procent jämfört med helåret 2019. Enligt Dagligvaruindex (DVI) minskade e-handelsmarknaden för mat i Sverige under fjärde kvartalet med 16,7 procent. Utvecklingen under helåret var +24 procent medan ICA-butikernas onlineförsäljning ökade med 22 procent. Vid periodens slut var 374 (302) ICA-butiker aktiva med e-handel (lösplock) och 632 (632) butiker erbjöd ICA Matkassen.

ICA-aktien avnoteras från Stockholmsbörsen
I början av 2022 har ägarförändringen som inleddes i november 2021 i princip fullföljts och aktien är avnoterad.

– Därmed går vi in i 2022 med lite annorlunda förutsättningar men med intakta planer och oförändrad strategi. Vi går vidare med att bygga ett på alla sätt starkare och mer spännande företag med hela ICA-systemet i ryggen samt fortsätter att driva våra utvecklingsprojekt med fokus på tillväxt, hög effektivitet och lönsamhet, omnikanal och ett starkt ekosystem runt maten, säger Per Strömberg.

Klimatutsläppen minskade
Enligt ICAs hållbarhetsrapport fortsatte ICAs klimatutsläpp från den egna verksamheten att minska och uppgick under 2021 till 78 791 ton koldioxidekvivalenter (CO2e), en minskning med 14 procent sedan 2020. Utsläppsminskningarna har främst skett inom godstransporter i Sverige och köldmedia i Sverige och Rimi Baltic.

Hämta ICAs bokslutskommuniké

(DLF NEWS)

Dela:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Jag vill börja prenumerera på DLF News och få nyheter om intressanta rapporter, trender och utvalda nyheter från dagligvaruhandeln!

Kontaktuppgifter

På DLF Service AB värnar vi om en hög nivå av skydd för din personliga integritet. Genom att bocka i rutan, samtycker du till att vi behandlar personuppgifter om dig i enlighet med vår integritetspolicy. För mer information gå in på www.dlf.se/integritetspolicy.

*Prenumerationen är kostnadsfri och öppen för alla

DLF News