Alternativ text

DLFS INTEGRITETSPOLICY

Så här hanterar vi dina personuppgifter

På DLF värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Din personliga integritet är viktig för oss och vi är måna om att vara transparenta med vilka uppgifter om dig som vi behandlar och varför. Denna integritetspolicy förklarar hur vi som personuppgiftsansvariga samlar in och använder din personliga information. Policyn beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som rör en identifierad eller identifierbar levande fysisk person; en identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, exempelvis genom namn, personnummer, adress men även krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (exvis IP-nummer) utgör personuppgifter under förutsättning att de kan kopplas samman till en fysisk person.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, såsom insamling, registrering, bearbetning och lagring dvs. allt som kan tänkas göras med en personuppgift.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som medlem och varför?

Behandlingar som utförs

 • Utskick av DLF News (inklusive rapporter och övrig marknadsinformation)
 • Inbjudan till DLF-event, webbinarier och utbildningar
 • Utskick av enkäter
 • Medlemsundersökningar
 • Fotografering på utbildningar och event
 • Statistik för utveckling, utvärdering och förbättring av vår verksamhet
 • Ändamål

  Vi gör diverse utskick och samlar in statistik för dig som medlem. Detta gör vi för att kunna förse dig med affärsrelevant information och för att kunna utvärdera DLFs branscharbete. Vi skickar även ut enkäter till dig efter genomförda utbildningar och event för att följa upp din upplevelse i syfte att utvärdera och kvalitetssäkra kommande event och utbildningar.

  Kategorier av personuppgifter

  Kontaktuppgifter i form av ditt namn, din mailadress, ditt telefonnummer samt uppgift om vilket företag du arbetar på och din arbetsbefattning. Vi kan även komma att fotografera på våra utbildningar eller event. När du använder vår hemsida sparas även information om ditt cookie-ID och ditt IP-nummer.

  Laglig grund: Vårt berättigade intresse av att kunna administrera och hantera ditt medlemskap, utföra diverse aktiviteter kopplade till ditt medlemskap samt hantera dina medlemsförmåner enligt det avtal som träffats mellan oss och medlemsföretaget.

  Lagringsperiod: Vi sparar inte dina personuppgifter efter det att ändamålet med behandlingen har upphört. Som huvudregel sparas dina personuppgifter hos oss så länge som ditt medlemskap är aktuellt.

  Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

  De uppgifter som DLF har om dig är de uppgifter du själv lämnar till oss antingen direkt eller på basis av dina eventanmälningar och/eller prenumerationer.

  Vilka har tillgång till dina personuppgifter?

  Vi säljer inte, handlar inte eller på annat sätt överför dina personuppgifter till tredje part. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är så kallade personuppgiftsbiträden åt oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som bl.a. hjälper oss med: CRM-lösningar, eventhantering, diverse utskick samt IT-tjänster.

  När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav.

  Vi kan slutligen komma att dela dina personuppgifter när vi finner det nödvändigt för att följa lagstadgade krav, underhålla webbplatsens policyer eller skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

  Tredjelandsöverföring

  Dina personuppgifter behandlas som utgångpunkt inom EU/EES. I de fall att DLF behöver överföra dina personuppgifter till ett tredjeland kommer DLF att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa dina rättigheter och friheter tillvaratas och behandlas lika säkert som hos oss.

  Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

  Lagringstiden för personuppgifterna vi samlar in fastställs i enlighet med ändamålet och den rättsliga skyldigheten för varje behandling. Med detta menas att vi endast sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att fullgöra våra avtalsenliga förpliktelser och så länge som det krävs enligt lag. När vi sparar dina personuppgifter för andra ändamål än våra avtalsenliga åtaganden, såsom vårt berättigade intresse när du registrerar dig för våra evenemang eller tar emot nyhetsbrev via e-post sparar vi endast dina personuppgifter så länge som behövs och/eller är lagstadgat för ändamålet.

  Dina personuppgifter kommer att raderas eller anonymiseras när ändamålet alternativt den lagstadgade skyldigheten att lagra personuppgifterna upphör.

  Vad har du för rättigheter som registrerad?

  Här beskriver vi dina rättigheter hur du kan göra dina rättigheter gällande gentemot oss.

 • Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi behandlar, eller har tillgång till, om dig (rätt till tillgång). För att ingen annan ska kunna ges tillgång till dina uppgifter måste du identifiera dig när du begär registerutdrag.
 • DLF är skyldiga att ha korrekta och aktuella personuppgifter om dig. Om dina personuppgifter är felaktiga kan du begära rättelse eller komplettering av dessa (rätt till rättelse). Du har även rätt att begära att vi begränsar omfattningen av personuppgifter som behandlas om dig vid exempelvis utredning av vårt berättigade intresse (rätt till begränsning).
 • Under vissa förutsättningar kan du begära att uppgifter om dig raderas när de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilka de samlades in (rätt att bli raderad). DLF tar bort uppgifter om dig när dessa inte längre behövs, men kan på grund av annan lagstiftning vara skyldiga att spara data om dig för att uppfylla lagkrav.
 • Du har rätt att invända mot sådan behandling av uppgifter som grundar sig på berättigat intresse. Du har även rätt att invända mot direktmarknadsföring (rätt att invända).
 • Om du har lämnat ditt samtycke eller om vi grundar behandlingen på avtal med dig har du rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig eller få vår hjälp att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt (dataportabilitet).
 • Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål eller lämna in anmälan om överträdelser av GDPR till ansvarig tillsynsmyndighet, Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

  Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

  Då vi tar dataskydd på stort allvar kan du givetvis alltid kontakta oss på DLF vid frågor om dataskydd och hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi har internt utsett Marie Höglund som ansvarig person för dataskyddsfrågor. Kontakta Marie genom att skicka ett mail till marie.hoglund@dlf.se alternativt genom att ringa 0708–634 850.

  Vill du besöka oss på plats eller kommunicera med oss genom brev gäller följande adresser:

  Postadress: DLF Service AB, Box 5501, 114 85 Stockholm

  Besöksadress: Storgatan 19 C

  Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.